,

Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je firma Ing. Róbert Kianek, IČO 47797622, Komárňanská 83/167, 947 01 Hurbanovo, zapísaný v živnostenským registri Okresného Úradu Komárno, číslo živnostenského registra: 410-28404 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

 

a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

 

- Prevádzkovateľ spracúva (I) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet prevádzkovateľa), (II) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (I) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácií

 

- Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

 

- Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

 

- Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 

kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

 

orgány finančnej správy, a daňoví poradcovia ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

 

- Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

b. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

 

Prevádzkovateľ spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľa je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

c. Nezáväzná objednávka tovaru

 

Prevádzkovateľ spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

 

d. Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni

 

Prevádzkovateľ spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 

- kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

 

e. Registrácia a prevádzka e-shopu

 

Prevádzkovateľ spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 

f. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

 

Prevádzkovateľ spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

 

g. Riešenie sťažností zákazníkov

 

Prevádzkovateľ spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 

h. Súťaže na Facebooku

 

Prevádzkovateľ spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

 

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

i. Poskytovanie podpory cez Facebook

 

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

 

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

 

j. Uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľ spracúva na účely uplatňovania nárokov prevádzkovateľa nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby prevádzkovateľom, údaje uvedené v žalobe proti prevádzkovateľovi, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov prevádzkovateľa.

 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči prevádzkovateľovi.

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 

súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči prevádzkovateľovi uplatňované nároky alebo počas ktorej si prevádzkovateľ môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 

k. Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa.

 

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa.

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 

daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

3. Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

 

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (I) požadovať prístup k osobným údajom, (II) na opravu osobných údajov, (III) na vymazanie osobných údajov, (IV) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (V) právo na prenosnosť osobných údajov a (VI) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa:

 

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa,

 

b)    elektronicky zaslaním e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu domovo@domovo.sk alebo

 

c)    telefonicky na čísle 0917 876 193.

 

Príslušné právne predpisy:

 

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.