Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku, prostredníctvom e-shopu eshop.domovo.sk (ďalej len „e-shop“).

 

1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúci:

DOMOVO s.r.o.
Komárňanská 167
947 01 Hurbanovo
IČO: 53967518
DIČ: 2121539728
IČ DPH: SK2121539728
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel sro, vložka číslo 55043/N

 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK95 0900 0000 0051 8208 3128   /    BIC(SWIFT): GIBASKBX

 

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“ alebo „obchodné podmienky”) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu. Nakupovať môžu fyzické alebo právnické osoby (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“), bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom s príslušnými právnymi predpismi.

 

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

a. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu eshop.domovo.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými (nákupnými/reklamačnými) podmienkami.

b. Nákup v e-shope nevyžaduje od kupujúceho registráciu.

c. Objednávka je vytvorená v okamihu kliknutia na tlačidlo „OBJEDNAŤ s povinnosťou platby“

d. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky, je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následne plnenia zmluvy.

e. Kupujúci si môže objednať ľubovoľný tovar v e-shope označený tlačidlom „Pridať do košíka“. Po stlačení tlačidla sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorého obsah si zákazník môže kedykoľvek skontrolovať a upraviť kliknutím na ikonu nákupného vozíka, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu e-shopu.

f. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil, resp. bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, ostatných nákladoch a celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť, rovnako potvrdzuje, že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim.

g. Kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia potvrdenia Predávajúceho o prijatí objednávky, ktoré je odoslané emailom na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú zadal pri vytváraní objednávky. Prílohou potvrdenia objednávky sú tiež tieto VOP a Reklamačný poriadok.

h. informácie o stave objednávok je možné sledovať:

telefonicky na čísle 0917 876 193, počas pracovnej doby eshopu

prostredníctvom e-mailu: domovo@domovo.sk

a v prípade registrovaných kupujúcich 24h/7dní v týždni prostredníctvom zákazníckeho účtu e-shopu.

i. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

j. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke eshop.domovo.sk

Tieto obchodné podmienky sú platné od 18.4.2024 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky.

 

3. Cena tovaru a platobné podmienky

a. Predávajúci oznamuje, že je platiteľom DPH a všetky ceny uvedene pri tovaroch dostupných v e-shope sú ceny v EUR vrátane DPH.

b. Ceny výrobkov neobsahujú prepravné náklady, ktoré závisia od zvoleného spôsobu platby a dopravy.

c. Platiť za objednaný tovar je možné:

platobnou kartou:  pomocou platobnej brány SHOPTET PAY

platbou vopred: úhrada bankovým prevodom, alebo priamym vkladom na bankový účet Predávajúceho

dobierkou: platba kuriérovi pri doručení tovaru -  v hotovosti, alebo platobnou kartou

v hotovosti: pri osobnom prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho

d. Zvolený spôsob platby je možné meniť len po vzájomnej dohode Predávajúceho a Kupujúceho

e. Uskutočnením objednávky Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra za objednaný a zakúpený tovar (daňový doklad) mu bude zo strany Predávajúceho poskytnutá výhradne v elektronickej podobe (elektronická faktúra). Táto bude odoslaná spolu s potvrdením o odoslaní objednávky a v prípade registrovaných zákazníkov dostupná aj na ich zákazníckom účte.

 

4. Doprava, dodacie lehoty a prevzatie tovaru

a. Všetok tovar ponúkaný v e-shope je dostupný skladom.

b. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar, ktorý je skladom do 7 pracovných dní od uhradenia celej sumy objednávky, alebo od potvrdenia prijatia objednávky, ak je zvolená úhrada formou dobierky (obvykle do 2 pracovných dní).

c. Orientačný čas doručenia je uvedený pri každom tovare dostupnom na e-shope

d. Ak bude dodacia doba z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať o tejto skutočnosti kupujúceho, prostredníctvom e-mailovej správy. Ak dodacia doba bude pre zákazníka nevyhovujúca, predávajúci sa zaväzuje vrátiť uhradenú sumu do 14 dní, rovnakým spôsobom ako bola uhradená, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

e. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke ako " DORUČOVACIA ADRESA".

f. Doprava je realizovaná na náklady zákazníka, podľa spôsobu doručenia zvoleného v objednávke. Aktuálne možnosti dopravy a ich ceny nájdete TU.

g. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim si Predávajúci vyhradzuje právo žiadať od neho náhradu akýchkoľvek nákladov spojených s objednávkou, najmä nákladov na spätné zaslanie tovaru. Ďalej si Predávajúci vyhradzuje právo neprijať ďalšiu objednávku, ak kupujúci opakovane neprevezme zásielku s tovarom.

h. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ustanoveniami tohto článku č.  5, nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na eshop.domovo.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto popísané v článku č. 6 nižšie.

a. Zrušenie objednávky kupujúcim

Zákazník ma právo stornovať objednávku telefonicky na čísle 0917 876 193, alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na domovo@domovo.sk, a to len v prípade ak objednávka ešte nebola odoslaná.

b. Zrušenie objednávky predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila jeho účtovaná cena zo strany dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky (zálohovej faktúry), alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet, alebo adresu, cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

6. Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez eshop.domovo.sk kupujúcim, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

a. Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

  • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru

b. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, prípadne tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo naúčtovať kupujúcemu náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

c. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci uhrádza náklady na vrátenie tovaru. Maximálne odhadované náklady v takomto prípade sú vo výške 30 €. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

d. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci.

 

7. Reklamácie

a. Všetky podmienky a postupy v prípade reklamácie tovaru sa riadia Reklamačným poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

b. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že v čase, kedy ho preberá:

  • zodpovedá vytvorenej objednávke,
  • má vlastnosti, ktoré predávajúci uvádza v popise produktu,
  • a hodí na dohodnutý alebo požadovaný účel,
  • má dohodnuté príslušenstvo, balenie, prípadne pokyny na použitie, ak sú potrebné.

c. Ak sa chyba prejaví do 1 roku od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí, iba ak by to bolo z povahy produktu alebo chyby vylúčené. Táto doba nebeží (zastavuje sa) po dobu, počas ktorej vec nemôže zákazník v prípade (oprávnenej) reklamácie používať.

d. Vec môže zákazník reklamovať, ak sa chyba prejavila do 2 rokov od prevzatia zásielky. Táto doba nebeží (zastavuje sa) po dobu, počas ktorej vec nemôže v prípade (oprávnenej) reklamácie používať.

e. uplatnenie reklamácie je možné nasledujúcim spôsobom:

  • osobne na adrese prevádzky (Domovo, Komárňanská 167, 947 01 Hurbanovo) počas otváracích hodín,
  • zaslaním e-mailu na domovo@domovo.sk
  • telefonicky na čísle 0917 876 193

Prosím uveďte svoje kontaktné údaje, popis chyby, ako si prajete reklamáciu vybaviť, akýkoľvek doklad či preukázanie nákupu.

f. Tovar nám neposielajte späť pokiaľ Vás na to nevyzveme. Vo väčšine prípadov nám k posúdení reklamácii postačia Vaše fotky poškodeného tovaru.

g. Reklamácie vybavujeme bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia.

h. O vybavení reklamácie vás budeme informovať prostredníctvom vašich kontaktných údajov, ktoré ste vyplnili pri reklamácii.

i. Náklady, ktoré účelne vynaložíte na oprávnenú reklamáciu, vám preplatíme. O preplatenie nás požiadajte čo najskôr, najneskôr do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie reklamácie, inak na tieto náklady nebudete mať nárok.

j. Pokiaľ ste od nás dostali chybný tovar, prosím, kontaktujte nás. Vždy sa snažíme riešiť problémy spôsobom, ktorý je uspokojivý pre obe strany. V prípade, že sa nám nepodarí dospieť k vzájomnej dohode, máte možnosť obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

 Adresa na podanie sťažnosti:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/7720 001
            037/7720 034
fax č. 037/ 7720 024

 

Zahájiť mimosúdne riešenie sporu online môžete prostredníctvom platformy ODR, dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

 i. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Ministerstvo hospodárstva SR Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212, internetová adresa: europskyspotrebitel.sk, je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

 

8. Záverečne ustanovenia

a. Vzťahy a prípadne spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešene výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

b. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

c. Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná, neposkytuje k nej však prístup.

d. Autorské práva k obsahu vrátane fotiek, filmov, loga, a ďalšieho obsahu a prvkov patria nám. Zakazujeme ich kopírovať, upravovať alebo inak používať nad rámec kúpnej zmluvy bez nášho súhlasu.

 

V Hurbanove 25.04.2024

 

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy