Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (VOP) Predávajúceho.

 

1. Právo na uplatnenie reklamácie

V prípade ak sa u objednaného tovaru vyskytne vada, Zákazník má možnosť využiť lehotu na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady predanej veci, a to v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

 

2. Postup pri uplatňovaní reklamácii

Reklamovať môže ten, kto tovar objednal. K uplatnení reklamácii je nutné poslať Vaše kontaktné údaje, popis vady a doklad o kúpe alebo iným spôsobom dokázať, že tovar bol zakúpený u nás.

Najrýchlejším spôsobom je zaslanie e-mailu aj s fotkou chybného produktu na adresu domovo@domovo.sk a popisom vady.

Reklamáciu môžete podať aj:

  • písomne, zaslaním listu na adresu prevádzky: Domovo, Komárňanská 167, 947 01 Hurbanovo
  • telefonicky na čísle 0917 876 193
  • osobne na našej prevádzke

Na uplatnenie reklamácii môžete využiť náš Reklamačný formulár, no nie je to povinné.

 

3. Záručné podmienky

a. Kupujúcim odporúčame aby bezprostredne po prevzatí zásielky prekontrolovali spolu s dopravcom jej stav – počet balíkov, neporušenosť pásky s našim logom, poškodenie krabice. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: domovo@domovo.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

b. záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami, tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy, tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

4. Vybavenie reklamácie

a. Reklamácie vybavujeme v najkratšej možnej dobe, najdlhšie však v zákonnej 30-dňovej lehote. Táto lehota začína plynúť dňom uplatnenia reklamácie.

b. V prípade uznanej reklamácie so žiadosťou o výmenu tovaru Vám zásielku zašleme na naše náklady. Ak si prajete vrátiť peniaze, realizujeme to prevodom na účet ak sa počas reklamačného konania nedohodneme inak.

c. O vybavení reklamácie vydá predávajúci písomné potvrdenie, ktoré obsahuje údaje spotrebiteľa, dátum, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar bol reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, popis vady, dátum vybavenia reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie.

 

5. Práva spotrebiteľa pri uplatnení zákonnej záruky

a. ak ide o chybu odstrániteľnú, spotrebiteľ má právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

b. ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu.

c. ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

d. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

e. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

f. Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá. 

g. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

h. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

i. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

 

6. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 25.4.2024 a plne nahradzuje predošlý reklamačný poriadok.

Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle / prevádzke predávajúceho alebo ako dokument na eshop.domovo.sk